โครงการจัดงาน

“อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2019)”

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้วางแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางและประตูด่านหน้า ก้าวไปสู่กลุ่มประเทศ อินโดจีน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม จีน กัมพูชา เพื่อประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดช่องทางการตลาด กลุ่มใหม่ การเพิ่มปริมาณการค้าผ่านแดน ด้านการท่องเที่ยว ด้านเงินทุน การศึกษา และเทคโนโลยีให้คล่องตัวมากขึ้น มีการเติบโตอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ากับการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางการเจริญเติบโต รองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )

ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง และการศึกษา เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลืออันเป็นรากฐานสาคัญของความเจริญที่จะมีขึ้น มีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาหลัก แหล่งผลิตบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นแรงขับเคลื่อนทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางก้าวไปสู่ อินโดจีน เตรียมความพร้อมการเปิดประตูประเทศไทย เข้าสู่การแข่งขันในทุกๆ ด้านกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มภูมิภาคอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น มีการขยายการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในทุกๆ ด้าน โดยการเติบโตดังกล่าวของจังหวัดขอนแก่นเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายย้ายฐานการผลิต และศูนย์บัญชาการทางธุรกิจมาที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ต้องพยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าต่างๆ และเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการควบคุมสาหรับอนาคตต่อไปด้วย ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยก็ได้กาหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นหัวเมืองสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย

ดังนั้นจังหวัดขอนแก่น โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จึงมีความประสงค์จะจัดงาน “ขอนแก่นอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่4 (KHONKAEN INDUSTRIAL FAIR 2019) ขึ้นเพื่อกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของเมืองขอนแก่น และหัวเมืองต่างๆตลอดเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนและผู้สนใจรวมทั้งเกิดการร่วมลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย KHONKAEN MICE CITY อันทาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาคอีกด้วย

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

1. เพื่อแสดงศักยภาพของ จังหวัดขอนแก่น ถึงความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ตามแนวเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor)

2. เพื่อแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนและผู้สนใจรวมทั้งเกิดการร่วมลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

3. เพื่อเป็นหนึ่งในงานระดับภูมิภาคสนับสนุนนโยบาย KHONKAEN MICE CITY เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาค

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

5. แสดงศักยภาพ ความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ของจังหวัด ขอนแก่นที่จะทาให้เป็นงานประจาปีของจังหวัดขอนแก่น และประจาภูมิภาค

วันเวลา สถานที่จัดงาน

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น

ลักษณะของงาน (OUT LINE OF THE SHOW)

1. งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม Machinery Equipment & Technology , Electrical Equipments & Related Industry , Material Handling Logistics, Machine Tools, Compressor, Pneumatic & Hydraulic, Renewable Energy และอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและหัวเมืองต่างๆ ตามเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor) โดยผู้ซื้อ-ผู้ขายจากภาคอุตสาหกรรมของเมืองต่างๆตามเส้นทาง EWEC และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ซื้อ-ผู้ขายจากส่วนกลาง

2. การอบรม สัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

3. การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและการให้คาปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

4. การจับคู่ธุรกิจระหว่าง ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และตัวแทนจาหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น

5. มีกิจกรรม ที่จัดแสดงในงาน จากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่าย